Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodzie ex 20 01 99- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – odpady kuchenne zmieszane z zielonymi w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie przetargu na zadanie pn.: "Odbiór odpadów o kodzie ex 20 01 99- inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - odpady kuchenne zmieszane z zielonymi w celu ich zagospodarowania"

1. Ogłoszenie o zamówieniu
1. SWZ
1. Załącznik Nr 1- Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
3. Załącznik Nr 3- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4. Załącznik Nr 4- wzór umowy
5. Załącznik Nr 5- Oświadczenie wykonawcy- zdolność techniczna