O firmie


Historia gospodarki komunalnej

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej został powołany już w 1950 roku. Zatrudniono 4 - osobową grupę zamiataczy ulic. W roku 1968 Rada Miasta powołała odrębny zakład do wykonywania robót remontowo budowlanych budynków mieszkalnych, ulic, dróg i urządzeń komunalnych. Z dniem 1 stycznia 1971 r. Przy Powiatowej Radzie Narodowej w Rzeszowie powołano Powiatowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błażowej. Swym terenem działania obejmował on miasta Błażowa, Tyczyn i Głogów Małopolski. W zakresie działania tejże jednostki były także zagadnienia komunalne i remontowo budowlane. W momencie reorganizacji administracyjnej kraju w roku 1975 po likwidacji Powiatowych Rad Narodowych powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łańcucie z oddziałem w Błażowej i Głogowie Małopolskim. Od lutego 1981 roku zostało utworzone samodzielne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błażowej, do obsługi także miasta Tyczyna.

Po podporządkowaniu PGKiM naczelnikowi Miasta Gminy Błażowa z końcem 1981 roku, z początkiem 1982r. wyodrębniono zakład do obsługi miasta Tyczyna podlegały naczelnikowi miasta Tyczyn. W takiej formie przedsiębiorstwo funkcjonowało do końca 1990 roku i po jego likwidacji powołano Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błażowej. Od dnia 1 stycznia 2000 roku zakład został przekształcony w jednoosobowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Błażowa.

Poprzez różne formy przekształceń jednostki, zakres działalności wykraczał zawsze poza teren macierzystego samorządu. W latach 90-tych zakład nie mógł, stosownie do obowiązujących przepisów, wykonywać zadań poza teren własnej gminy. Mimo to od 1995 roku zostało zawiązane porozumienie komunalne gmin i miast: Chmielnik, Hyżne, Dynów miasto, Dynów gmina, Tyczyn i Błażowa. Celem tej organizacji było kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania nieczystości stałych. W tym okresie na terenach wiejskich tych jednostek administracyjnych, praktycznie nie prowadzono wywozu nieczystości stałych. Warunki oferowane przez okoliczne istniejące w tym czasie jednostki komunalne były nie do przyjęcia lub też nie były one w stanie przejąć do obsługi tych miejscowości z powodu chociażby braku odpowiedniego taboru samochodowego.

Porozumienie gmin w pierwszym kształcie przewidywało budowę wspólnego międzygminnego składowiska nieczystości w Gminie Miejskiej Dynów. Na skutek protestów mieszkańców nie doszło do porozumienia w sprawie udziału finansowego członków związku w budowie składowiska. Ze wspólnych środków zakupiono 2 samochody Jelcz oraz odpowiednie ilości pojemników na nieczystości dla poszczególnych gmin. Skutkiem tego porozumienia było dofinansowanie z różnych źródeł w tym z nagród, zakupu sprzętu potrzebnego do realizacji zadań.

W takim kształcie porozumienie funkcjonowało do końca 2000 roku. Mieszkańcy pokrywali część kosztów wywozu nieczystości poprzez zatwierdzane stawki od 1 osoby z poszczególnych gospodarstw domowych, oraz poprzez stawki zależne od powierzchni użytkowej jednostek gospodarczych. System ten funkcjonował stosunkowo dobrze w początkowym okresie czyli do końca lat 90-tych.

Wzrost cen czynników pośrednich wywozu, szczególnie składowania na wysypiskach śmieci, wzrost ilości nieczystości na terenach wiejskich oraz brak urealniania stawek jednostkowych dla gospodarstw domowych i jednostek gospodarczych, doprowadził do szybkiego wzrostu kosztów wywozu. Jednocześnie poszczególne rady gmin nie podnosiły stawek jednostkowych dla swoich mieszkańców do poziomu, który gwarantował pełne lub większe pokrywanie kosztu wywozu. System płacenia mieszkańców nie powiązany z ilością i jakością wyrzucanych śmieci powodował, że w pojemnikach wyrzucano wszystko co było zbędne, również gruz, ziemię, trawę, popioły i żużle, szacowany udział w wywozie tego typu balastu przekraczał 40 % pojemności i 50 % ciężaru typowych nieczystości komunalnych. To także przyczyniało się do szybkiego kosztu wywozu ponieważ składowiska śmieci obciążały za ciężar dowożonych nieczystości.

Jednak fakt takiego rozwiązania należy ocenić jako niezwykle trafny i edukacyjny dla terenów szczególnie wiejskich i podmiejskich. Udowodnił on, że śmieci to także problem wszystkich mieszkańców, niezależny od miejsca położenia gospodarstw domowych. Należy także podkreślić że Wójtowie i Burmistrzowie gmin; Tyczyn, Chmielnik, Hyżne, Dynów Gmina, Dynów Miasto oraz Błażowa, doprowadzili do nowatorskiego i jednego z pierwszych porozumień komunalnych w Polsce. Dzięki tym śmiałym decyzjom rocznie nie trafiało około 30 tys. m3 odpadów bezpośrednio do rzek lasów lub nie było palone, wpływając zdecydowanie na poprawę środowiska całego Pogórza Dynowskiego. Porozumienie także miało wymierny efekt finansowy bo koszt wywozu oferowany przez sąsiednie firmy komunalne był ponad 40% wyższy od kosztów wywozu realizowanego przez samo porozumienie.