Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99 w celu ich zagospodarowania”

AKTUALNOŚCI

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania dot. zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Odbiór odpadów o kodach: 16 01 03, 20 01 36, 20 01 23*, 20 03 07, 17 01 07, ex 20 01 99 w celu ich zagospodarowania"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz odrzuceniu oferty
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej